Privacybeleid

 

Wij respecteren uw privacy. We stellen alles in het werk om de privacy van de bezoekers van onze website te beschermen. Gelieve dit document aandachtig te lezen. In dit Privacybeleid verneemt u wat wij doen met uw persoonsgegevens, zowel op het vlak van nieuwsberichten die we naar u sturen als het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van ons onderzoek.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van bezoekers van deze website.

In het kader van de geldende gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de ‘AVG’), is het volgende bedrijf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens: British American Tobacco Belgium, Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, België (‘BAT BELUX’).

BAT NL en BAT BELUX worden hierna gezamenlijk ‘BAT’, ‘wij’ of ‘we’ genoemd.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden hier kenbaar gemaakt; we nodigen u dan ook uit om deze pagina te raadplegen als u hiervan op de hoogte wilt blijven.

Indien u ontevreden bent over enig aspect van onze Privacyverklaring, kunt u over wettelijke rechten beschikken die we hieronder op de gepaste plaatsen hebben beschreven..

1) De informatie die we over u verzamelen

Naargelang de relevante omstandigheden en de wetten en verplichtingen die op uw locatie gelden, kunnen we sommige of alle onderstaande informatie verzamelen:

 • Naam;
 • Contactgegevens;
 • Land van verblijf;
 • Achtergrond, d.w.z. beroep/vak; en
 • Bijkomende informatie die u ons vrijwillig verstrekt.

De bovenstaande lijst geeft aan hoe we uw persoonsgegevens verzamelen; deze lijst is evenwel niet volledig.

Sommige persoonsgegevens die we over u verzamelen zijn nodig om onze plichten ten aanzien van u of anderen na te komen. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor e-mailmeldingen, moeten we uw e-mailadres, naam en land weten om uw verzoek te kunnen behandelen. Andere gegevens kunnen dienen om onze communicatie probleemloos te laten verlopen.

Naargelang het type persoonsgegevens en de redenen waarom we deze verwerken, kunnen we mogelijk niet tegemoetkomen aan het verzoek indien u weigert ons de gegevens te verstrekken.

Voor meer informatie over de wettelijke grondslagen voor ons gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen we naar het volgende onderdeel genaamd ‘Juridische grondslagen waarom we uw gegevens verwerken’.

2) Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens grotendeels op drie manieren:

 • Persoonsgegevens die u ons geeft;
 • Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen; en
 • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.
Persoonsgegevens die u ons geeft:

U kunt uw persoonsgegevens op tal van manieren met ons delen. Enkele hiervan zijn:

 • Door proactief contact met ons op te nemen, gewoonlijk per telefoon, e-mail of via social media; en/of
 • Doordat wij contact opnemen met u, hetzij telefonisch of per e-mail.
Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen

Wij kunnen andere bronnen aanwenden om bijkomende informatie over u te verkrijgen, bv. van derden.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we technische gegevens zoals het IP-adres dat uw computer gebruikt om verbinding te maken met het internet, het type en de versie van uw browser, uw tijdzone-instelling, soorten en versie browserplug-ins, besturingssysteem en platform. We gebruiken deze informatie voor statistische rapporten en koppelen deze niet bij naam aan individuen.

BAT vergaart niet doelbewust informatie van bezoekers van deze website die jonger dan achttien jaar zijn. Als BAT er kennis van krijgt dat een minderjarige gegevens heeft verstrekt, worden deze onmiddellijk uit de gegevensbanken van BAT verwijderd.

3) Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens om een aantal redenen, zoals:

 • om ervoor te zorgen dat we vragen kunnen beantwoorden en contact met u kunnen opnemen als u daarom vraagt
 • om uw gegevens op te slaan (en indien nodig bij te werken) in onze databank zodat we contact met u kunnen opnemen aangaande digitale nieuwsmeldingen of antwoorden op vragen die u ons gesteld hebt
 • in het kader van ons statistisch onderzoek
 • om onze website te beheren voor interne activiteiten zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische en enquêtedoeleinden
 • om te verzekeren dat door ons aangekochte software en IT-diensten (zoals noodherstel) doelmatig werken
 • om andere redenen waarvoor wij uw goedkeuring hebben.

4) Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens in de eerste plaats opdat we de meest relevante en recente nieuwtjes, content en events met u kunnen delen, en om te zorgen dat we vragen snel kunnen beantwoorden. Tenzij u anders aangeeft, mogen wij uw gegevens met de volgende groepen delen:

 • Om het even welke entiteit van BAT, indien nodig en dit in overeenstemming met de wetgeving aangaande gegevensoverdracht;
 • Belasting, audit- of andere autoriteiten, indien we van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt om deze gegevens te delen (bv. omwille van een verzoek van een belastingautoriteit of in verband met een verwachte procesvoering), om fraude te helpen voorkomen of om de rechten en eigendommen van British American Tobacco of zijn dochterondernemingen af te dwingen of te beschermen; of om de persoonlijke veiligheid van werknemers van British American Tobacco, agenten van derden of leden van het publiek te garanderen;
 • Externe dienstverleners die namens ons handelen (zoals externe consultants, dienstverleners op het gebied van beleggersrelaties en professionele adviseurs zoals juristen, auditors, accountants, medewerkers technische ondersteuning en IT-consultants die actief zijn in het testen en ontwikkelen van de technische systemen van ons bedrijf);
 • Externe IT-dienstverleners met wie we een gepaste overeenkomst voor de uitbesteding van onze dataverwerking (of vergelijkbare beveiligingen) hebben;
 • Als een entiteit van BAT in de toekomst fuseert met of overgenomen wordt door een andere organisatie of vennootschap, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de nieuwe eigenaars van de organisatie of vennootschap (en u op de hoogte brengen van deze datavrijgave); en
 • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor British American Tobacco om strategische of andere zakelijke redenen beslist organisaties in sommige landen te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te herorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen uw persoonsgegevens vrijgegeven worden aan mogelijke of eigenlijke kopers, of kunnen we deze verkrijgen van verkopers. Bij dergelijke transacties zal British American Tobacco de persoonsgegevens steeds op een gepaste manier beveiligen.

We delen, verhuren of verhandelen uw gegevens niet met derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

5) Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij we van oordeel zijn dat de wet of een ander voorschrift ons noodzaakt ze te bewaren (bv. omwille van een vraag van een belastingautoriteit of in verband met een verwachte procesvoering).

Wanneer het niet langer nodig is uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze uit onze systemen verwijderd.

6) Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hechten belang aan de veiligheid van uw informatie. Daarom hebben we gepaste maatregelen ingesteld om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

We streven ernaar alle redelijke en gepaste stappen te ondernemen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken te beschermen tegen misbruik, verlies en ongeoorloofde toegang. Daartoe hebben we een keur aan gepaste technische en organisatorische maatregelen ingesteld, zoals versleuteling en noodherstelplannen.

Helaas zijn er steeds risico’s verbonden aan het verzenden van informatie via om het even welk kanaal op het internet. Verstuurt u gegevens via het internet, dan doet u dit geheel op eigen risico. Ook al doen we ons best uw persoonsgegevens te beschermen, wij kunnen de veiligheid van uw gegevens die u via het internet verstuurt niet waarborgen, en wij kunnen de veiligheid van om het even welke gegevens die u ons over het internet verstuurt, zoals uw persoonsgegevens, niet garanderen.

Vermoedt u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, stelt u ons hier dan onmiddellijk van op de hoogte. U kunt ons in eerste instantie in kennis stellen van uw bezorgdheid via het onderdeel Contact op de website, waarna wij de kwestie zullen onderzoeken en u zo spoedig mogelijk zullen informeren over vervolgstappen.

7) Uw rechten

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben. Deze worden hieronder nader verklaard.

Recht om bezwaar te maken

Dit recht stelt u in staat bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens om een van de volgende redenen verwerken:

 • omdat dit in ons rechtmatig belang is (zie onderdeel 10 hieronder voor meer informatie);
 • om ons in de gelegenheid te stellen een taak uit te voeren in het publiek belang of officieel gezag uit te oefenen;
 • of voor wetenschappelijke, historische, onderzoeks- of statistische doeleinden
Recht om toestemming in te trekken

Indien wij uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens voor bepaalde activiteiten te verwerken, kunt u deze toestemming op gelijk welk moment intrekken. Wij zullen ophouden uw gegevens voor dat doel te gebruiken, tenzij we van oordeel zijn dat er een andere wettelijke grondslag is om uw gegevens voor dit doel te blijven verwerken. In dit geval zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Toegangsverzoek van de betrokkene

U kunt ons op gelijk welk moment een afschrift vragen van de informatie die wij over u hebben, en ons verzoeken om deze informatie te wijzigen, bij te werken of te wissen. Als wij u toegang verlenen tot de informatie die we over u hebben, zullen we hiervoor geen kosten aanrekenen tenzij de wet dit toelaat. Verzoekt u ons om bijkomende kopieën van deze gegevens, kunnen wij redelijke administratieve kosten in rekening brengen. Indien de wet ons dit toestaat, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, delen we u steeds de redenen hiervoor mee.

Recht op uitwissing

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te ‘wissen’. Doorgaans geldt dit recht wanneer:

 • De gegevens niet langer nodig zijn;
 • U uw toestemming voor ons gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, en wij geen andere geldige reden hebben om ermee door te gaan;
 • De gegevens onwettig zijn verwerkt;
 • Wij de gegevens moeten wissen om onze wettelijke verplichtingen na te komen; of
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen dwingende rechtsgronden kunnen geven om de gegevens te blijven verwerken.
 • We zijn slechts in bepaalde omstandigheden gerechtigd uw verzoek tot uitwissing in te willigen, en wij brengen u steeds op de hoogte van onze reden om dit te doen.
 • Indien wij een geldig verzoek tot uitwissing van gegevens inwilligen, nemen we alle stappen die redelijkerwijs uitvoerbaar zijn om de betreffende gegevens te wissen.
Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bv. als u de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u hebben betwist, of u maakt bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor onze rechtmatige belangen. Als wij uw persoonsgegevens met derden hebben gedeeld, zullen wij deze op de hoogte brengen van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanningen vraagt. We brengen u uiteraard op de hoogte voordat we beperkingen op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.

Recht op rechtzetting

U hebt het recht om te verzoeken tot rechtzetting van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben. Als wij deze persoonsgegevens met derden hebben gedeeld, zullen wij deze op de hoogte brengen van de rechtzetting, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanningen vraagt. U mag tevens nadere informatie vragen over de derden met wie we de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebben gedeeld. Indien wij vinden dat wij redelijkerwijs gronden hebben om uw verzoek niet in te willigen, zullen wij onze redenen voor deze beslissing toelichten.

Recht op gegevensportabiliteit

Zo u dat wenst, kunt u uw persoonsgegevens rechtmatig overdragen naar andere dienstverleners. In wezen betekent dit dat u de gegevens die wij over u hebben aan een andere derde kunt overdragen. Hiertoe verstrekken we u uw gegevens in een gangbaar en machineleesbaar formaat dat u in de mogelijkheid stelt om de gegevens over te dragen. Een andere mogelijkheid is dat wij de gegevens direct voor u overdragen.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, in uw geval de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt op de volgende manieren contact met hen opnemen:

Phone: +32 (0)2 274 48 00

Website: www.privacycommission.be

E-mail: commission@privacycommission.be

Address: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles

Wenst u een van deze rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (indien toestemming onze rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens), neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Hou er rekening mee dat wij uw berichten kunnen bewaren teneinde kwesties die u aanbrengt te kunnen oplossen.

8) Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BAT BELUX is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Neem contact met ons op als u opmerkingen of suggesties hebt aangaande dit Privacybeleid. Wij nemen privacy ernstig en zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

9) Hoe bewaren we uw gegevens en hoe versturen we deze internationaal?

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte aan de soorten entiteiten beschreven in paragraaf 4 hierboven.

We willen waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en overgedragen. Daarom dragen we gegevens enkel over buiten de Europese Economische Ruimte of EER (d.w.z. de EU-lidstaten samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) indien dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en als de wijze van overdracht voldoende bescherming van uw gegevens biedt, bv.:

Door middel van een overeenkomst tussen BAT-entiteiten binnen de groep die rekening houdt met de huidige contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie aangaande de overdracht van persoonsgegevens door beheerders in de EER aan beheerders en verwerkers in rechtsgebieden zonder afdoende wetgeving inzake gegevensbescherming;

Door middel van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht met een derde, rekening houdend met de huidige contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie aangaande de overdracht van persoonsgegevens door beheerders in de EER aan beheerders en verwerkers in rechtsgebieden zonder afdoende wetgeving inzake gegevensbescherming; of

Door uw gegevens over te dragen aan een entiteit die zich aangemeld heeft voor het EU-VS-privacyschild in verband met de overdracht van persoonsgegevens van entiteiten in de EU naar entiteiten in de Verenigde Staten of een gelijkwaardige overeenkomst met betrekking tot andere rechtsgebieden; of

Door uw gegevens over te dragen aan een land waarvan de Europese Commissie oordeelt dat het van rechtswege afdoende gegevensbescherming biedt; of

Indien het nodig is voor het afsluiten of nakomen van een contract tussen ons en een derde, en de overdracht in uw belang is voor het oogmerk van dat contract (bv. als we uw gegevens moeten overdragen aan een voordelenverstrekker buiten de EER); of

Indien u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht.

Indien we uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER en het land of gebied in kwestie geen afdoende normen inzake gegevensbescherming biedt, nemen we alle redelijke maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

10) Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens door ons

Er zijn verschillende manieren waarop wij uw gegevens rechtsgeldig kunnen verwerken. Deze worden hieronder nader verklaard.

Indien het gebruik van uw gegevens in ons rechtmatige belang is

Het is ons toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken als dit in ons belang is en dit belang niet tenietgedaan wordt door een mogelijk nadeel ten aanzien van u.

Wij zijn van mening dat ons gebruik van uw persoonsgegevens op een aantal manieren in ons rechtmatige belang is. Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst:

Om ons inzicht te geven in de bezoekers van onze website en hen informatie en diensten met grotere relevantie te bieden;

Om te verzekeren dat onze website probleemloos werkt;

Om ons in staat te stellen onze systemen te beveiligen en ongeoorloofde toegang en digitale aanvallen te voorkomen; en

Omdat wij van oordeel zijn dat geen van de activiteiten aangehaald in dit Privacybeleid u op enige manier schade zullen toebrengen. Op grond hiervan hebt u evenwel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. In paragraaf 7 hierboven hebben we nader toegelicht hoe u dit kunt doen.

Indien u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken

Het staat ons vrij uw gegevens te gebruiken als u daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. Opdat uw toestemming geldig is:

Moet deze vrij gegeven worden zonder enige druk van onzentwege;

Moet u weten waar u toestemming voor geeft. Daarom zorgen wij dat u voldoende geïnformeerd wordt;

Mag u slechts voor één ding tegelijk toestemming gevraagd worden. We vermijden dan ook dat we verschillende vragen om toestemming ‘bundelen’ zodat u niet precies weet waar u toestemming voor geeft; en

Moet u positieve en affirmatieve actie ondernemen om ons uw toestemming te geven. Waarschijnlijk moet u een vakje aanvinken zodat deze vereiste op een duidelijke, ondubbelzinnige manier vervuld wordt.

Wanneer u zich aanmeldt op onze website, vragen wij u om specifieke toestemmingen die ons in staat stellen uw gegevens op bepaalde manieren te gebruiken. Hebben wij later om wat voor andere reden dan ook uw toestemming nodig, dan geven wij u voldoende informatie zodat u kunt beslissen of u al dan niet uw toestemming wenst te geven.

U hebt het recht om op gelijk welk moment uw toestemming in te trekken. In paragraaf 7 hierboven hebben we nader toegelicht hoe u dit kunt doen.

Indien het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze verplichtingen uit hoofde van onze verbintenis met u na te komen

Het is ons toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken als dit noodzakelijk is om ons contract met u na te komen.

Indien de verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen

Naast onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u hebben we andere wettelijke verplichtingen die we moeten nakomen, en het staat ons vrij uw persoonsgegevens te gebruiken als dat nodig is om deze andere wettelijke verplichtingen na te komen.

max
large
medium
small
mobile