Algemene Voorwaarden

 

1) Inleiding

 1. Gelieve de Algemene voorwaarden van deze Website aandachtig te lezen, in het bijzonder de beperkingen van onze aansprakelijkheid, voordat u deze Website gebruikt.
 2. Uw gebruik van deze website (de ‘Website’) is onderworpen aan de Algemene voorwaarden van deze Website (‘Voorwaarden’) en aan alle informatie en documentatie waar ze aan refereren. Het gebruik omvat het zich toegang verschaffen tot, het navigeren op en het aanmelden voor gebruik van onze Website.
 3. Door uw gebruik van deze Website stemt u in met deze Voorwaarden en aanvaardt u deze. Druk een exemplaar van deze Voorwaarden af of bewaar ze voor latere raadpleging.
 4. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg ze regelmatig om te zorgen dat u weet welke voorwaarden van toepassing zijn telkens wanneer u de Website gebruikt.
 5. Als u niet instemt met de Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

2) Over ons

 1. Deze Website wordt beheerd door British American Tobacco Belgium N.V./S.A, t/a Vype, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, België. (‘Vype’, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’). (‘NT’, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’).
 2. Ons btw-nummer is 0402.018.577.
 3. Contact met ons opnemen kan op de pagina Contact of via e-mail naar info@govype.be. U kunt ons ook per briefpost bereiken op Customer Services, British American Tobacco Belgium N.V./S.A, Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, België.

3) Toegang tot onze Website

 1. U stemt ermee in de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
 2. We garanderen niet dat onze Website of enige content die deze bevat steeds en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn. Toegang tot onze Website wordt op tijdelijke basis verleend. We kunnen onze Website geheel of gedeeltelijk en zonder voorafgaande kennisgeving buiten werking stellen, intrekken, offline halen of veranderen. We hebben geen aansprakelijkheid jegens u als de Website om wat voor reden dan ook op een gegeven moment of voor een bepaalde periode onbeschikbaar is.
 3. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u alle hardware en software hebt die nodig is om de Website te bezoeken. U dient een eigen antivirusprogramma te gebruiken wanneer u de Website bezoekt. Het is tevens uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ieder die onze Website bezoekt via uw internetverbinding zich bewust is van deze Voorwaarden en andere geldende voorwaarden, en dat deze personen deze voorwaarden naleven.
 4. U stemt ermee in:
  1. de Website op generlei wijze te gebruiken om de privacy of andere rechten van andere gebruikers van de Website of een derde te schenden;
  2. de Website niet te gebruiken op een manier die een aanmoediging, bewerkstelliging of aanzet kan zijn tot misdadige of onwettige handelingen, of die een andere persoon leed, schade of ongemak kan berokkenen;
  3. niets te doen wat de Website of onze servers, systemen of apparatuur of die van derden kan beschadigen, noch zich toegang te verschaffen of zich trachten toegang te verschaffen tot gebruikersgegevens. U mag de Website niet aanvallen met een denial-of-serviceaanval of een verspreide denial-of-serviceaanval. Schending van deze bepaling betekent een overtreding van het Wetboek van Strafrecht. Zulke schendingen melden wij aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen deze instanties onze medewerking verlenen door aan hen uw identiteit te onthullen. In geval van een dergelijke schending verliest u onmiddellijk het recht om onze Website te gebruiken;
  4. niets te doen wat de Website of NT aan een beledigende behandeling onderwerpt of de Website of NT in diskrediet brengt of kan brengen;
  5. deze Website noch de pagina’s of content ervan te dataminen, screenen, scrapen of crawlen, of (een) techniek(en) te gebruiken om geautomatiseerde vragen naar deze Website te sturen, tenzij u voorafgaand onze schriftelijke goedkeuring hebt gekregen;
   f) geen misbruik te maken van of handelingen uit te voeren die de Website geheel of gedeeltelijk verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het doelbewust aanbrengen van softwarevirussen, trojans, wormen en ander materiaal dat technologische schade kan toebrengen; en
  6. niet te verklaren, suggereren of op enige andere manier de indruk te geven dat u een handelsrelatie met ons hebt, of dat u handelt als onze tussenpersoon of dat wij enige overlegging van u aan de Website onderschrijven.
 5. Wij waarborgen niet dat de Website veilig is of vrij van fouten of virussen.

4) Onze content

 1. Alle auteursrechten en andere rechten met betrekking tot intellectuele eigendom van tekeningen, afbeeldingen, tekst, beeld- en geluidsfragmenten, handelsmerken, logo’s en andere content op deze Website (‘Content’) zijn onze eigendom, of wij hebben de toestemming om deze te gebruiken.
 2. U kunt om het even welk deel van deze Website voor uw persoonlijk gebruik naar uw eigen computer kopiëren, maar u mag Content op de Website niet kopiëren of integreren in een ander werk, zoals uw eigen website, of de Content op enige andere manier openbaar of commercieel gebruiken. U dient steeds onze status (en die van andere vermelde contribuanten) als auteurs van de Content te vermelden. U mag geen enkel deel van onze Website posten of herverdelen tenzij u daarvoor van ons de toestemming hebt. Wij behouden het volledige eigendomsrecht op al deze Content, ook op downloadbare software of code, beelden die verwerkt zijn in of gegenereerd worden door de software, en alle gegevens waarvan deze vergezeld is. U mag de software niet kopiëren, aanpassen, reproduceren, uploaden, verzenden, verspreiden, demonteren, aan reverse engineering onderwerpen of anderszins omzetten in een andere vorm.
 3. U mag de kennisgevingen aangaande auteursrecht, handelsmerken of andere tekens waarvan de Content vergezeld is niet wijzigen. U mag middels een link naar de homepage van onze Website verwijzen, maar u mag onze Content niet op uw eigen website gebruiken. U mag niet deeplinken naar onze Website (d.w.z. koppelen naar een andere pagina dan de homepagina) of een framelink plaatsen op andere websites zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 4. Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op deze Website de eigendom van NT of van de vennootschappen van onze groep.
 5. Als u de Content afdrukt, kopieert of downloadt op een manier die strijdig is met deze Voorwaarden, vervalt uw gebruiksrecht van deze Website onmiddellijk en moet u, naar ons goeddunken, door u gemaakte kopijen van de Content retourneren of vernietigen.

5) Ons gebruik van Cookies

 1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze Website worden enkel gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Zorg dat u ons Privacybeleid hebt gelezen voordat u verdergaat.
 2. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.
 3. Net als vele onlinediensten gebruiken we een technologie genaamd ‘cookies’, kleine gegevensbestanden die een internetserver naar uw browser stuurt en die bewaard worden op de harde schijf van uw toestel. Waar in deze Voorwaarden verwezen wordt naar ‘cookies’ heeft dat ook betrekking op andere manieren om automatisch toegang te verkrijgen tot of gegevens te bewaren op uw toestel. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken op de manieren beschreven in ons Cookiebeleid. Het staat u echter vrij om deze cookies op gelijk welk moment te verwijderen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de soorten cookies die we gebruiken op de Website, de doeleinden waarvoor we elk van deze cookies gebruiken, hoe u het gebruik van bepaalde cookies kunt in- en uitschakelen en de gevolgen hiervan.

6) Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers in geval van verlies of schade, hetzij door contract of onrechtmatige daden (zoals nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, zelfs indien deze te voorzien zijn, voortvloeien uit of verband houden met::
  1. het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken; of
  2. gebruik van of vertrouwen in content op de Website.
 2. Gebruikt u deze Website beroepshalve, merk dan op dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:
  1. verlies van winst, verkoop, activiteit of inkomsten;
  2. bedrijfsonderbreking;
  3. verlies van verwachte besparingen;
  4. verlies van bedrijfsopportuniteiten, goodwill of reputatie; of
  5. indirecte of vervolgverliezen of -schade.
 3. Wij bieden deze Website slechts aan voor privaat en thuisgebruik. U stemt ermee in onze Website niet voor commerciële of bedrijfsdoeleinden te gebruiken.
 4. Ook al leveren wij redelijke inspanningen om de informatie op onze Website up-to-date te houden, wij maken geen expliciete of impliciete beweringen of garanties dat de content op onze website nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is.
 5. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade veroorzaakt door een virus, een verspreide denial-of-serviceaanval of ander technologisch schadelijk materiaal waarmee uw computermateriaal, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendom geïnfecteerd raken ten gevolge van uw gebruik van onze Website of het downloaden van content ervan of van een gekoppelde website.
 6. Deze Voorwaarden beperken of verwerpen geenszins onze aansprakelijkheid voor bedrog of voor ernstige lichamelijke of dodelijke letsels die voortvloeien uit onze nalatigheid of die van onze tussenpersonen of werknemers, of voor enige andere aansprakelijkheid die van rechtswege niet kan worden beperkt of uitgesloten.
 7. Deze Website kan verwijzen naar producten of diensten van derden, en koppelingen bevatten naar websites of informatie van derden. Wij onderschrijven deze producten of diensten niet, noch geven wij enige waarborg of bewering dienaangaande, en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de content van websites die het onderwerp zijn van koppelingen op onze Website. Koppelingen naar andere websites worden slechts voor uw gemak aangeboden. We zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade die voortvloeien uit uw gebruik ervan. U bent zelf verantwoordelijk of u al dan niet producten, diensten en websites van derden gebruikt.
 8. De content op onze Website wordt slechts ter informatie verstrekt. Deze is niet bedoeld als advies waarop u zich mag verlaten. Ook al leveren wij redelijke inspanningen om de informatie op onze Website up-to-date te houden, we maken geen expliciete of impliciete beweringen of garanties dat de content op onze Website nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is.
 9. Er gelden andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid naar aanleiding van de levering van goederen aan u; deze worden behandeld in onze Verkoopvoorwaarden

7) Gebeurtenissen of omstandigheden buiten onze controle

Wij zijn geenszins aansprakelijk voor door u opgelopen verlies, schade of uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit het onvermogen tot of de vertraging van de uitvoering van onze plichten uit hoofde van deze Voorwaarden, indien veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot vandalisme, ongelukken, defect of beschadiging van machines of installaties, brand, overstroming, overmacht, stakingen, uitsluiting of andere arbeidsconflicten (ongeacht of onze werknemers hierbij betrokken zijn) of schaarste van materialen of brandstof tegen de marktprijzen die golden toen de bestelling werd aangenomen, en wetgevende of overheidstussenkomst.

8) Andere aanmerkelijke voorwaarden

 1. Taal Deze Voorwaarden kunnen u aangeboden worden in verschillende talen. De Engelstalige versie van deze Voorwaarden heeft evenwel voorrang.
 2. Ons vertrouwen op deze Voorwaarden. We zijn voornemens om ons te verlaten op deze schriftelijke Voorwaarden en alle documenten waar zij uitdrukkelijk naar verwijzen aangaande de materie waar zij betrekking op hebben. Zowel wij als u zijn wettelijk gebonden aan deze Voorwaarden.
 3. Als een rechtbank oordeelt dat een deel van deze Voorwaarden onwettig is, blijven de andere delen van kracht. Elk van de bepalingen in deze Voorwaarden is afzonderlijk werkzaam. Als een rechtbank of bevoegde instantie oordeelt dat een van deze Voorwaarden illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige Voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.
 4. Zelfs indien wij de uitvoering van deze Voorwaarden niet meteen afdwingen, kunnen we deze nog steeds later afdwingen. Als wij nalaten erop aan te dringen dat u een van uw plichten krachtens deze Voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten jegens u later of helemaal niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten ten aanzien van u, noch dat u niet gebonden bent aan uw plichten.
 5. U hebt onze instemming nodig om uw rechten over te dragen aan iemand anders. U kunt uw rechten of plichten op grond van deze Voorwaarden slechts op een andere persoon overdragen met onze schriftelijke goedkeuring.
 6. Wij kunnen onze overeenkomst op grond van deze Voorwaarden overdragen aan iemand anders. Wij kunnen onze rechten en plichten krachtens deze Voorwaarden zonder uw instemming overdragen aan een ander bedrijf in onze groep.
 7. Niemand anders beschikt over enige rechten op grond van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden gelden tussen u en ons. Met uitzondering van andere bedrijven in onze groep kan niemand een van deze Voorwaarden afdwingen.
 8. Schriftelijke mededelingen. We sturen u kennisgevingen en andere mededelingen op het e-mailadres dat u ons gegeven hebt. U dient ons alle kennisgevingen en andere mededelingen te sturen via een van de communicatiemethoden vermeld in bepaling 2.3. Kennisgevingen die u stuurt via e-mail of het contactformulier worden als ontvangen beschouwd 24 uur na het tijdstip van verzending door de afzender. Kennisgevingen die u verzendt per post worden als ontvangen beschouwd op de volgende werkdag. Kennisgevingen die wij openbaar maken via onze Website worden als ontvangen beschouwd wanneer u de Website de eerstvolgende keer gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Wij kunnen deze Voorwaarden wijzigen. Wij kunnen deze Voorwaarden op gelijk welk moment wijzigen, aanpassen of herzien. Wijzigingen van de Voorwaarden worden van kracht 7 dagen na de dag waarop we de aangepaste voorwaarden op onze Website publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of u de recentste Voorwaarden op de Website hebt gelezen en ermee instemt.
 10. De wetten die van toepassing zijn op deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Zowel wij als u stemmen ermee in dat de Belgische rechtbanken niet-exclusieve bevoegdheid hebben.
 11. Alternatieve geschillenbeslechting Alternatieve geschillenbeslechting is een procedure waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil in overweging neemt en het tracht op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank. Als u niet tevreden bent over onze afhandeling van een klacht, kunt u contact opnemen met onze partner voor alternatieve geschillenbeslechting. U kunt een klacht indienen bij het IDRS (een onderdeel van het Centre for Effective Dispute Resolution) via de website http://www.cedr.com/idrs/. IDRS rekent u geen kosten aan voor het indienen van een klacht; bent u niet tevreden met het resultaat, dan kunt u nog altijd gerechtelijke stappen ondernemen. Daarnaast kunt u geschillen met het oog op online beslechting aanhangig maken bij het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.
max
large
medium
small
mobile